Historio antaŭ 1956

HISTORIO PRI ESPERANTO-MOVADO EN ŜĈECINO

1911-1956

 

La plej frutempaj informoj ligitaj kun esperanto-movado povas koncerni sole periodon post 1945 jaro t.e. ekde momento de oficiala transpreno de la urbo far polaj aŭtoritatoj. Malgraŭ tio en Ŝĉecina Biblioteko oni trovis pli frutempan informon koncernantan la UK-on, kia okazis en Lubeko dum 05-09.1911, kiam Esperanto Junulara Grupo el Stettin partoprenis Internacian Junularan Kongreson en Lubeko. Ĉi fakto estis priskribita far „UK en Lubeko”. Sekvaj informoj pri esp. movado en Ŝĉecin devenas el Jarlibroj kaj koncernas la jarojn 1922-1936. La Delegitoj de Esp. Asocio el Stettin ĉiujare partoprenas UK-ojn. Aganta tiutempe Eo Asocio sub nomo „Esperanto Verain Stettin” kun sia sidejo en Otto-Schule ĉe str.Klosterhof 23; (kunvenoj okazadis ĉiuĵaŭde en horoj 20-22). El la trovitaj dokumentoj rezultas, ke en 1925 j. estis eldonita en germana lingvo „Statuto de Esp. Asocio Stettin servanta por loka grupo de „Germana Esp. Asocio” kaj registrita, kiel asocio sub numero 340 la 12. 05. 1925.

Otto Schule
Ne ekzistanta hodiaŭ lernejo Otto-Schule ĉe str.Klosterhof 23 – ĉi tie kunvenis esperantistoj

 

 

Statut n 1

Statut n 2

Statut n 3

Statut n 4

 

Jen la statuto en esperanto:

 statut e 1

statut e 2

statut e 3

 

Asocio prilaboris kaj eldonis en Esperanto la gvidlibron tra urbo Stettin sub nomo: „Gvidfolio tra Stettin”, kiu enhavis vicon da uzeblaj informoj pri la urbo, ĝia situo, historiaj monumentoj, turismo, sporto, komercaj priservoj ktp.

 GVIDILO str1

Gvidilo str.2

Gvidilo str.3

Gvidilo str.4

 

Kiel kuriozaĵon oni povas mencii, ke zorge al turistoj trapasantaj la urbon, preskaŭ en ĉiu nro de Jarlibro oni publikadis detalajn informojn pri aĉetebleco de diversspecaj varoj, lokoj de aĉetpovo ties kaj aĉetpovo de biletoj por diversaj kulturaranĝoj, urbaj trafikiloj, prospektoj, gvidlibroj k.s. Suprajn informojn la esperantistoj povis ricevi en stacidoma signita giĉeto.

GESAMIDEANOJ

Travojaĝantoj urbon Szczecin estas urĝe petataj uzi la ĉi tie nomatan firmojn kaj rilati al la anonco en la Jarlibro de UEA

___________________________________________________________________________________________________

 

Turisma organizaĵo, Berliner Tor 5 tel 23451-52. Filio por travojaĝantoj en la ĉefa stacidomo apud la biletvendejoj. – Informoj pri ĉiuj trafikaferoj. Perado de loĝejoj Ĉiuj gvidiloj kaj prospektoj. Oficiala informgazeto. Biletoj por fervojo / ankaǔ dimanĉaj bildetoj/ vaporŝipoj, aeroplanoj. Teatrobiletoj.

Stettiner Dampfer. Compagnia, vojaĝoficejo, Bollwerk 21, Berliner Tor 5 kaj Breitestr.68 tel 36000 – 36001 – Vendado de bildetoj kaj billet kajeroj por en – kaj eksterlano je laǔ – dekretaj prezoj. Antaǔmendoj de lokoj kupeaj, restoracivagonoj kaj litvagonoj, de hotelĉambroj. Transmar kaj aerveturadoj. Senpagaj vojaĝin-formoj. Havigado de pasportvizoj.

– Gustav Metzler, ŝipmakleristo, Ko’nigsstr.4-5 /finnlanda konsulejo/, reprezentanto de reguloj pasaĝeroj – vaporŝipoj al Reval kaj Helsingfors /en somero/ luksa vaporŝipo

“Ariadne” ĉiun merkredon, en vintro glacirompa vaporŝipo “Ilmatar” ĉiun duan sabaton/, al Kopenhagen, Oslo, Go’teborg, Okcidenta Norvegujo, Islando.

– Rud. Christ. Gribel , Gr. Lastadie 56, II.

Reguloj pasaĝer – vaporŝipaj  linioj Szczecin – Riga,  Szczecin – Reval – Helsingfors. Sabate, Szczecin – Stockholm, Szczecin – Leningrad.

-Restaurant “Kaiserhallen” am Kaiser – Wilhelm – Platz /ĉe la Imperiestro – Vilhelmo – Placo/ tel 20601; tramvoja linio 4. Renkontejo de esperantistoj: Rekomendas sian bonfaman kuiradon kaj siajn plej bone flegitajn bierojn Schultheiss – ajn kaj Patzenhofer – ajn.

– Hauptbahnhofswirtschoft /ĉefstacidoma restoracio/.

Reinhold Schmoldt – La domo de l’bona kuirado. Bonega flegitaj vinoj kaj bieroj. En princsalono kaj apudaĉambroj ĉiutage artysto- koncertoj.

– „Kronen – Drogerie”, Po’litzer Str 21 tel 22466

Posedanto: Fritz Naumann.

Tualetartikloj por vojaĝo kaj bano. Speciala fotofako prenas sur ĉiajn fotolaborejon.

– Auguste – Wiktoria – Drogerie, Angulo de Kaiser- Wil- Placo. Ernest Clajus. – Moderna fotografa instituto. Ĉiuspecaj fotolaboroj. Film kaj radio aparatoj. Artikloj por vojaĝo kaj tualeto.

Sapoj. Medicin – kaj kaǔĉukaĵoj.

– Carl Sellin, Buch und Papier- Handlung. Am Berliner Tor 1; tel 23108 – Enhavriĉa sortimento de libroj el ĉiuj kampoj de l’sciencoj. Specialaj fakoj: Esperanto- literaturo; urbo kaj vojago – gvidlibroj, landkarto – komercejo; kartoj de aǔtomobilstratoj kaj akvovojoj.

 

Tamen mankas informo pri eo movado koncerne la jarojn 1936-1948. Grandan influon al tiu situacio havis II-a Mondmilito kaj ligitaj kun ĝi senteblaj detruoj de la urbo Ŝĉecino. Proprigo de Ŝĉecino far Pollando sekvis oficiale ĵus 05. 07. 1945.

Sekvaj fragmentaj informoj pri Esperanto rilatas al 1948 j. En Vojevodia Arkivo de Ŝĉecino, en UW dosiero sub nomo – Ŝĉecino Socipolitika Fako pri Asocisekcioj estis notitaj nur numeroj de aranĝataj aferoj fare de esperantista grupo pri permeso fondi EsperantoAsocion. Dokumentita fondiĝo de Esperanta Rondo en Ŝĉecino datumas ekde 1956-a jaro. Komence la Rondo estis subordigita al Vroclava Esp. Filio. La unua kunsido de Organiza Komitato okazis 21-an de marto de 1956-a jaro. Filio de PEA estis registrita 21. 05. 1956 en (PM) de Nacia Konsilantaro sub numero 17/56 pri sociorganizoj en Ŝĉecino.
Plua agado kaj atingoj de PEA – Filio Ŝĉecin el la jaroj 1956 – 2006 inkluzivas la speciala raporto okaze de 50 Jubileo de PEA – Filio Ŝĉecino.